1000 Names of Lord Siva

1000 names of Lord Shiva


Following are the 1000 names of Siva according to the Sivapurana.

 1. Siva
 2. Hara
 3. Mrida
 4. Rudra
 5. Pushkara
 6. Pushpalochana
 7. Arthigamya
 8. Sadachara
 9. Sharva
 10. Shambhu
 11. Maheshvara
 12. Chandrapida
 13. Chandramouli
 14. Vishva
 15. Vishvamareshvara
 16. Vedantasarasandoha
 17. Kapali
 18. Nilalohita
 19. Dhyanadhara
 20. Aparicchedya
 21. Gauribharata
 22. Ganeshvara
 23. Ashtamurti
 24. Vishvamurti
 25. Trivargasvargasadhana
 26. Jnanagamya
 27. Dridaprajna
 28. Devadeva
 29. Trilochana
 30. Vamadeva
 31. Mahadeva
 32. Patu
 33. Parivrida
 34. Drida
 35. Vishvarupa
 36. Virupaksha
 37. Vagisha
 38. Shuchisattama
 39. Sarvapramanasamvadi
 40. Vrishanka
 41. Vrishavahana
 42. Isha
 43. Pinaki
 44. Khatvanga
 45. Chitravesha
 46. Chirantana
 47. Tamohara
 48. Mahayogi
 49. Gupta
 50. Brahma
 51. Dhurjati
 52. Kalakala
 53. Krittivasah
 54. Subhaga
 55. Pranavatmaka
 56. Unnadhra
 57. Purusha
 58. Jushya
 59. Durvasa
 60. Purashasana
 61. Divyayudha
 62. Skandaguru
 63. Parameshthi
 64. Paratpara
 65. Anadimadhyanidhana
 66. Girisha
 67. Girijadhava
 68. Kuverabandhu
 69. Shrikantha
 70. Lokavarnottama
 71. Mridu
 72. Samadhivedya
 73. Kodandi
 74. Nilakantha
 75. Parashvadhi
 76. Vishalaksha
 77. Mrigavyadha
 78. Suresha
 79. Suryatapana
 80. Dharmadhama
 81. Kshamakshetra
 82. Bhagavana
 83. Bhaganetrabhida
 84. Ugra
 85. Pashupati
 86. Tarkshya
 87. Priyabhakta
 88. Parantapa
 89. Datta
 90. Dayakara
 91. Daksha
 92. Karmandi
 93. Kamashasana
 94. Shmashananilaya
 95. Suksha
 96. Shmashanastha
 97. Maheshvara
 98. Lokakarta
 99. Mrigapati
 100. Mahakarta
 101. Mahaushadhi
 102. Uttara
 103. Gopati
 104. Gopta
 105. Jnanagamya
 106. Puratana
 107. Niti
 108. Suniti
 109. Shuddhatma
 110. Soma
 111. Somarata
 112. Sukhi
 113. Somapa
 114. Amritapa
 115. Sunya
 116. Mahatejah
 117. Mahadyuti
 118. Tejomaya
 119. Amritamaya
 120. Annamaya
 121. Sudhapati
 122. Ajatashatru
 123. Aloka
 124. Sambhavya
 125. Havyavahana
 126. Lokakara
 127. Vedakara
 128. Sutrakara
 129. Sanatana
 130. Maharishi
 131. Kapilacharya
 132. Vishvadipti
 133. Vilochana
 134. Pinakapani
 135. Bhudeva
 136. Svastida
 137. Svastikrita
 138. Sudhi
 139. Dhatridhama
 140. Dhamakara
 141. Sarvaga
 142. Sarvagochara
 143. Brahmasrika
 144. Vishvasrika
 145. Sarga
 146. Karnikara
 147. Priya
 148. Kavi
 149. Shakha
 150. Vishakha
 151. Goshakha
 152. Siva
 153. Bhishaka
 154. Anuttama
 155. Gangaplavodaka
 156. Bhavya
 157. Pushkala
 158. Sthapati
 159. Sthira
 160. Vijitatma
 161. Vishayatma
 162. Bhutavahana
 163. Sarathi
 164. Sagana
 165. Ganakaya
 166. Sukirti
 167. Chinnasamshaya
 168. Kamadeva
 169. Kamapala
 170. Bhasmoddhulita-vigraha
 171. Bhasmapriya
 172. Bhasmashayi
 173. Kami
 174. Kanta
 175. Kritagama
 176. Samavarta
 177. Nivritatma
 178. Dharmapunja
 179. Sadashiva
 180. Akalmasha
 181. Chaturvahu
 182. Durvasa
 183. Durasada
 184. Durlabha
 185. Durgama
 186. Durga
 187. Sarvayudhavisharada
 188. Adhyatmayoganilaya
 189. Sutantu
 190. Tantuvardhana
 191. Shubhanga
 192. Lokasaranga
 193. Jagadisha
 194. Janardana
 195. Bhasmashuddhikara
 196. Meru
 197. Ojasvi
 198. Shuddhavigraha
 199. Asadhya
 200. Sadhusadhya
 201. Bhrityamarkatarupadhrika
 202. Hiranyareta
 203. Purana
 204. Ripujivahara
 205. Bala
 206. Mahahrada
 207. Mahagarta
 208. Vyali
 209. Siddhavrindaravandita
 210. Vyaghracharmambara
 211. Mahabhuta
 212. Mahanidhi
 213. Amritasha
 214. Amritavapu
 215. Panchajanya
 216. Prabhanjana
 217. Panchavimshatitattvastha
 218. Parijata
 219. Paravara
 220. Sulabha
 221. Suvrata
 222. Shura
 223. Brahmavedanidhi
 224. Nidhi
 225. Varnashramaguru
 226. Varni
 227. Shatrujita
 228. Shatrutapana
 229. Ashrama
 230. Kshapana
 231. Kshama
 232. Jnanavana
 233. Achaleshvara
 234. Pramanabhuta
 235. Durjneya
 236. Suparna
 237. Vayuvahana
 238. Dhanurdhara
 239. Dhanurveda
 240. Gunarishi
 241. Gunakara
 242. Satyasatyapara
 243. Dina
 244. Dharmaga
 245. Ananda
 246. Dharmasadhana
 247. Anantadrishti
 248. Danda
 249. Damayita
 250. Dama
 251. Abhivadya
 252. Mahamaya
 253. Vishvakarma
 254. Visharada
 255. Vitaraga
 256. Vinitatma
 257. Tapasvi
 258. Bhutabhavana
 259. Unmattavesha
 260. Pracchanna
 261. Jitakama
 262. Ajitapriya
 263. Kalyanaprakriti
 264. Kalpa
 265. Sarvalokaprajapati
 266. Tarasvi
 267. Tavaka
 268. Dhimana
 269. Pradhanaprabhu
 270. Avyaya
 271. Lokapala
 272. Antarhitatma
 273. Kalpadi
 274. Kamalakshana
 275. Vedashastrarthatattvajna
 276. Aniyama
 277. Niyatashraya
 278. Chandra
 279. Surya
 280. Shani
 281. Ketu
 282. Varanga
 283. Vidrumacchavi
 284. Bhaktivashya
 285. Anagha
 286. Parabrahmamrigavanarpana
 287. Adri
 288. Adryalaya
 289. Kanta
 290. Paramatma
 291. Jagadguru
 292. Sarvakarmalaya
 293. Tushta
 294. Mangalya
 295. Mangalavrita
 296. Mahatapa
 297. Drighatapa
 298. Sthavishtha
 299. Sthavira
 300. Dhruva
 301. Aha
 302. Samvatsara
 303. Vyapti
 304. Pramana
 305. Paramatapa
 306. Samvatsarakara
 307. Mantrapratyayakara
 308. Sarvadarshana
 309. Aja
 310. Sarveshvara
 311. Siddha
 312. Mahareta
 313. Mahabala
 314. Yogi
 315. Yogya
 316. Siddhi
 317. Mahateja
 318. Sarvadi
 319. Agraha
 320. Vasu
 321. Vasumana
 322. Satya
 323. Sarvapapahara
 324. Sukirti
 325. Shobhana
 326. Shrimana
 327. Avanmanasagochara
 328. Amritashashvata
 329. Shanta
 330. Vanahasta
 331. Pratapavana
 332. Kamandalundhara
 333. Dhanvi
 334. Vedanga
 335. Vedavita
 336. Muni
 337. Bhrajishnu
 338. Bhojana
 339. Bhokta
 340. Lokanatha
 341. Duradhara
 342. Atindriya
 343. Mahamaya
 344. Sarvavasa
 345. Chatushpatha
 346. Kalayogi
 347. Mahanada
 348. Mahatsaha
 349. Mahabala
 350. Mahabuddhi
 351. Mahavirya
 352. Bhutachari
 353. Purandara
 354. Nishachara
 355. Pretachari
 356. Mahashakti
 357. Mahadyuti
 358. Ahirdeshyavapu
 359. Shrimana
 360. Sarvacharyamanogati
 361. Vahushruta
 362. Niyatatma
 363. Dhruva
 364. Adhruva
 365. Sarvashaska
 366. Ojastejodyutidhara
 367. Nartaka
 368. Nrityapriya
 369. Nrityanitya
 370. Prakashatma
 371. Prakashaka
 372. Spashtakshara
 373. Budha
 374. Mantra
 375. Samana
 376. Sarasamplava
 377. Yugadikrida
 378. Yugavarta
 379. Gambhira
 380. Vrishavahana
 381. Ishta
 382. Vishishta
 383. Shishteshta
 384. Shalabha
 385. Sharabha
 386. Dhanu
 387. Tirtharupa
 388. Tirthanama
 389. Tirthadrishya
 390. Stuta
 391. Arthada
 392. Apamnidhi
 393. Adhishthana
 394. Vijaya
 395. Jayakalavita
 396. Pratishthita
 397. Pramanajna
 398. Hiranyakavacha
 399. Hari
 400. Vimlochana
 401. Suragana
 402. Vidyesha
 403. Vindusamshraya
 404. Balarupa
 405. Vikarta
 406. Balaunmatta
 407. Gahana
 408. Guha
 409. Karana
 410. Karta
 411. Sarvabandhavimochana
 412. Vyavasaya
 413. Vyavasthana
 414. Sthanada
 415. Jagadadija
 416. Garuda
 417. Lalita
 418. Abheda
 419. Bhavatmatmasamsthita
 420. Vireshvara
 421. Virabhadra
 422. Virasanavidhi
 423. Virata
 424. Virachudamani
 425. Vetta
 426. Tivrananda
 427. Nadidhara
 428. Ajnadhara
 429. Trishuli
 430. Shipivishta
 431. Sivalaya
 432. Balakhilya
 433. Mahachapa
 434. Tigmamshu
 435. Badhira
 436. Khaga
 437. Adhirama
 438. Susharana
 439. Subrahmanya
 440. Sudhapati
 441. Maghavana
 442. Kushika
 443. Gaumana
 444. Virama
 445. Sarvasadhana
 446. Lalataksha
 447. Vishvadeha
 448. Sara
 449. Samsarachakrabhrita
 450. Amoghadanda
 451. Madhyastha
 452. Hiranya
 453. Brahmavarchasi
 454. Paramartha
 455. Para
 456. Mayi
 457. Shambara
 458. Vyaghralochana
 459. Ruchi
 460. Virinchi
 461. Svarbandhu
 462. Vachaspati
 463. Aharpati
 464. Ravi
 465. Virochana
 466. Skanda
 467. Shasta
 468. Vaivasvata
 469. Yama
 470. Yukti
 471. Unnatakirti
 472. Sanuraga
 473. Paranjaya
 474. Kailashadhipati
 475. Kanta
 476. Savita
 477. Ravilochana
 478. Vidvattama
 479. Vitabhaya
 480. Vishvabharata
 481. Anivarita
 482. Nitya
 483. Niyatakalyana
 484. Punyashravanakirtana
 485. Durashrava
 486. Vishvasaha
 487. Dhyeya
 488. Duhsvapnanashana
 489. Uttarana
 490. Dushkritiha
 491. Vijneya
 492. Duhsaha
 493. Bhava
 494. Anadi
 495. Bhurbhuvakshi
 496. Kiriti
 497. Ruchirangada
 498. Janana
 499. Janajanmadi
 500. Pritimana
 501. Nitimana
 502. Dhava
 503. Vasishtha
 504. Kashyapa
 505. Bhanu
 506. Bhima
 507. Bhimaparakrama
 508. Pranava
 509. Satpatchachara
 510. Mahakasha
 511. Mahaghana
 512. Janmadhipa
 513. Mahadeva
 514. Sakalagamaparaga
 515. Tattva
 516. Tattavit
 517. Ekatma
 518. Vibhu
 519. Vishvavibhushana
 520. Rishi
 521. Brahmana
 522. Aishvaryajanmamrityujaratiga
 523. Panchayajnasamutpatti
 524. Vishvesha
 525. Vimalodaya
 526. Atmayoni
 527. Anadyanta
 528. Vatsala
 529. Bhaktalokadhrika
 530. Gayatrivallabha
 531. Pramshu
 532. Vishvavasa
 533. Prabhakara
 534. Shishu
 535. Girirata
 536. Samrata
 537. Sushena
 538. Surashatruha
 539. Amogha
 540. Arishtanemi
 541. Kumuda
 542. Vigatajvara
 543. Svayamjyoti
 544. Tanujyoti
 545. Achanchala
 546. Atmajyoti
 547. Pingala
 548. Kapilashmashru
 549. Bhalanetra
 550. Trayitanu
 551. Jnanaskandamahaniti
 552. Vishvutpatti
 553. Upaplava
 554. Bhaga
 555. Vivasvana
 556. Aditya
 557. Yogapara
 558. Divaspati
 559. Kalyanagunanama
 560. Papaha
 561. Punyadarshana
 562. Udarakirti
 563. Udyogi
 564. Sadyogi
 565. Sadasanmaya
 566. Nakshatramali
 567. Nakesha
 568. Svadhishthanapadashraya
 569. Pavitra
 570. Papahari
 571. Manipura
 572. Nabhogati
 573. Hrit
 574. Pundarikasina
 575. Shatru
 576. Shranta
 577. Vrishakapi
 578. Ushna
 579. Grihapati
 580. Krishna
 581. Paramartha
 582. Anarthanashana
 583. Adharmashatru
 584. Ajneya
 585. Purohita
 586. Purushrita
 587. Brahmagarbha
 588. Vrihadgarbha
 589. Dharmadhenu
 590. Dhanagama
 591. Jagaddhitaishi
 592. Sugata
 593. Kumara
 594. Kushalagama
 595. Hiranyavarna
 596. Jyotishmana
 597. Nanabhutarata
 598. Dhvani
 599. Araga
 600. Niyamadhyaksha
 601. Vishvamitra
 602. Dhaneshvara
 603. Brahmajyoti
 604. Vasudhama
 605. Mahajyotianuttama
 606. Matamaha
 607. Matarishva
 608. Nabhasvana
 609. Nagaharadhrika
 610. Pulastya
 611. Pulaha
 612. Agastya
 613. Jatukarnya
 614. Parashara
 615. Niravarananirvara
 616. Vairanchya
 617. Vishtarashrava
 618. Atmabhu
 619. Aniruddha
 620. Atri
 621. Jnanamurti
 622. Mahayasha
 623. Lokaviragrani
 624. Vira
 625. Chanda
 626. Satyaparakrama
 627. Vyalakalpa
 628. Mahakalpa
 629. Kalpavriksha
 630. Kaladhara
 631. Alankarishnu
 632. Achala
 633. Ruchishnu
 634. Vikramonnata
 635. Ayuhshabdapati
 636. Vegi
 637. Plavana
 638. Shikhisarathi
 639. Asamsrishta
 640. Atithi
 641. Shatrupreamathi
 642. Padapashana
 643. Vasushrava
 644. Pratapa
 645. Havyavaha
 646. Vishvabhojana
 647. Japaya
 648. Jaradishamana
 649. Lohitatma
 650. Tanunapata
 651. Vrihadashva
 652. Nabhoyoni
 653. Supratika
 654. Tamasraha
 655. Nidagha
 656. Tapana
 657. Megha
 658. Svaksha
 659. Parapuranjaya
 660. Sukhanila
 661. Sunishpanna
 662. Surabhi
 663. Shishiratmaka
 664. Vasanta
 665. Madhava
 666. Grishma
 667. Nabhasya
 668. Vijavahana
 669. Angira
 670. Guru
 671. Atreya
 672. Vimala
 673. Vishvavahana
 674. Pavana
 675. Sumati
 676. Vidvana
 677. Travidya
 678. Naravahana
 679. Manobuddhi
 680. Ahamkara
 681. Kshetrajna
 682. Kshetrapalaka
 683. Jamadagni
 684. Balanidhi
 685. Vigala
 686. Vishvagalava
 687. Aghora
 688. Anuttara
 689. Yajna
 690. Shreya
 691. Nihshreyahpatha
 692. Shaila
 693. Gaganakundabha
 694. Danavari
 695. Arindama
 696. Rajanijanaka
 697. Charuvishaiya
 698. Lokakalpadhrika
 699. Chaturveda
 700. Chaturbhava
 701. Chatura
 702. Chaturapriya
 703. Amlaya
 704. Samamlaya
 705. Tirthavedashivalaya
 706. Vahurupa
 707. Maharupa
 708. Sarvarupa
 709. Charachara
 710. Nyayanirmayaka
 711. Nyayi
 712. Nyayagamya
 713. Nirantara
 714. Sahasramariddha
 715. Devendra
 716. Sarvashastraprabhanjana
 717. Munda
 718. Virupa
 719. Vikranta
 720. Dandi
 721. Danta
 722. Gunottama
 723. Pingalaksha
 724. Janadhyaksha
 725. Nilagriva
 726. Niramaya
 727. Sahasravahu
 728. Sarvesha
 729. Sharanya
 730. Sarvalokadhrika
 731. Padmasana
 732. Paramjyoti
 733. Parampara
 734. Paramsala
 735. Padmagarbha
 736. Mahagarbha
 737. Vishvagarbha
 738. Vichakshana
 739. Characharajna
 740. Varada
 741. Varesha
 742. Mahabala
 743. Devasuraguru
 744. Deva
 745. Devasuramahashraya
 746. Devadideva
 747. Devagni
 748. Devagnisukhada
 749. Prabhu
 750. Devasureshvara
 751. Divya
 752. Devasuramaheshvara
 753. Devadevamaya
 754. Achintya
 755. Devadevatmasambhava
 756. Sadyoni
 757. Asuravyaghra
 758. Devasimha
 759. Divakara
 760. Vibudhagravara
 761. Shreshtha
 762. Sarvadevottamottama
 763. Sivajnanarata
 764. Shrimana
 765. Shikhi-shriparvatapriya
 766. Vajrahasta
 767. Siddhakhadgi
 768. Narasimhanipatana
 769. Brahmachari
 770. Lokachari
 771. Dharmachari
 772. Dhanadhipa
 773. Nandi
 774. Nandishvara
 775. Ananta
 776. Nagnavratadhara
 777. Shuchi
 778. Lingadhyaksha
 779. Suradhyaksha
 780. Yogadhyaksha
 781. Yugavaha
 782. Svadharma
 783. Svargata
 784. Svargakhara
 785. Svaramayasvana
 786. Vanadhyaksha
 787. Vijakarta
 788. Dharmakrita
 789. Dharmasambhava
 790. Dambha
 791. Alobha
 792. Arthavita
 793. Shambhu
 794. Sarvabhutamaheshvara
 795. Shmashananilaya
 796. Tryksha
 797. Setu
 798. Apratimakriti
 799. Lokottaras-putaloka
 800. Trymbaka
 801. Nagabhushana
 802. Andhakari
 803. Makhadveshi
 804. Vishnukandharapatana
 805. Hinadosha
 806. Akshayaguna
 807. Dakshari
 808. Pushadantabhit
 809. Dhurjati
 810. Khandaparashu
 811. Sakala
 812. Nishkala
 813. Anagha
 814. Akala
 815. Sakaladhara
 816. Pandurabha
 817. Mrida
 818. Nata
 819. Purna
 820. Purayita
 821. Punya
 822. Sukumara
 823. Sulochana
 824. Samagayapriya
 825. Akrura
 826. Punyakirti
 827. Anamaya
 828. Manojava
 829. Tirthakara
 830. Jatila
 831. Jiviteshvara
 832. Jivitantakara
 833. Nitya
 834. Vasureta
 835. Vasuprada
 836. Sadgati
 837. Satkriti
 838. Siddhi
 839. Sajjati
 840. Kalakantaka
 841. Kaladhara
 842. Mahakala
 843. Bhutasatyaparayana
 844. Lokalavanyakarta
 845. Lokottarasukhalaya
 846. Chandrasanjivana
 847. Shasta
 848. Lokaguda
 849. Mahadhipa
 850. Lokabandhu
 851. Lokanatha
 852. Kritajna
 853. Krittibhushana
 854. Anapaya
 855. Akshara
 856. Kantha
 857. Sarvashastrabhudvara
 858. Tejomaya
 859. Dyutidhara
 860. Lokagrani
 861. Anu
 862. Shuchismita
 863. Prasamnyatma
 864. Durjjeya
 865. Duratikrama
 866. Jyotirmaya
 867. Jagannatha
 868. Nirakara
 869. Jaleshvara
 870. Tumbavina
 871. Mahakopa
 872. Vishoka
 873. Shokanashana
 874. Trilokapa
 875. Trilokesha
 876. Sarvashuddhi
 877. Adhokshaja
 878. Avyaktalakshana
 879. Deva
 880. Vyaktavyakta
 881. Vishampati
 882. Varashila
 883. Varaguna
 884. Saramanadhana
 885. Maya
 886. Brahma
 887. Vishnu
 888. Prajapati
 889. Hamsa
 890. Hamsagati
 891. Vaya
 892. Vedha
 893. Vidhata
 894. Dhata
 895. Srashta
 896. Harta
 897. Chaturmukha
 898. Kailasashikharavasi
 899. Sarvavasi
 900. Sadagati
 901. Hiranyagarbha
 902. Druhina
 903. Bhutapala
 904. Bhupati
 905. Sadyogi
 906. Yogavit
 907. Yogi
 908. Varada
 909. Brahmanapriya
 910. Devapriya
 911. Devanatha
 912. Devajna
 913. Devachintaka
 914. Vishamaksha
 915. Vishalaksha
 916. Vrishada
 917. Vrishavardhana
 918. Nirmama
 919. Nirahamkara
 920. Nirmoha
 921. Nirupadrava
 922. Darpaha
 923. Darpada
 924. Dripta
 925. Sarvabhutaparivartaka
 926. Sahasrajit
 927. Sahasrarchi
 928. Prabhava
 929. Snigddhaprakritidakshina
 930. Bhutabhavyabhavannatha
 931. Bhutinashana
 932. Artha
 933. Anartha
 934. Mahakosha
 935. Parakaiyaikapandita
 936. Nishkantaka
 937. Kritananda
 938. Nirvyaja
 939. Vyajamardana
 940. Sattvavana
 941. Sattvika
 942. Satyakirti
 943. Snehakritagama
 944. Akampita
 945. Gunagrahi
 946. Naikatma
 947. Naikakarmakrita
 948. Suprita
 949. Sumukha
 950. Suksha
 951. Sukara
 952. Dakshinanila
 953. Nandiskandhadhara
 954. Dhurya
 955. Prakata
 956. Pritivardhana
 957. Aparajita
 958. Sarvasattva
 959. Govinda
 960. Adhrita
 961. Sattvavahana
 962. Svadhrita
 963. Siddha
 964. Putamurti
 965. Yashodhana
 966. Varahabhringadhrika
 967. Bhringi
 968. Balavana
 969. Ekanayaka
 970. Shrutiprakasha
 971. Shrutimana
 972. Ekabandhu
 973. Anekakrita
 974. Shrivatsalashivarambha
 975. Shantabhadra
 976. Sama
 977. Yasha
 978. Bhushaya
 979. Bhushana
 980. Bhuti
 981. Bhutakrita
 982. Bhutabhavana
 983. Akampa
 984. Bhaktikaya
 985. Kalaha
 986. Nilalohita
 987. Satyavrata
 988. Mahatyagi
 989. Nityashantiparayana
 990. Pararthavritti
 991. Vibikshu
 992. Visharada
 993. Shubhada
 994. Shubhakarta
 995. Shubhanama
 996. Shubha
 997. Anarthita
 998. Aguna
 999. Sakshi
 1000. Akarta.

Advertisements

Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top